PRIVACYDOCUMENT. Marjolein, praktijk voor Kinesiologie
CONTACTGEGEVENS:
Marjolein, praktijk voor Kinesiologie
Martin Luther Kinglaan 80
5051 KK Goirle
Marjolein de Wit is Eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Marjolein, praktijk voor Kinesiologie. Zij is te bereiken via praktijkmariolein@home.nl of +31135303658.
UW PRIVACY voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk verplicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken een behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.
lk doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. lk heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
Deze gegevens in het patiëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING lk neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
RECHTEN BETROKKENEN:GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, met inachtneming van de wet op de behandelovereenkomst. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marjolein, praktijk voor Kinesiologie en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dit betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekkingen van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Marjolein, praktijk voor Kinesiologie, Martin Luther Kinglaan 80, 5051 KK Goirle of per mail naar praktijkmarjolein@home.nl.
Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine rendable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. lk reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Als betrokkene heeft u ook Marjolein, praktijk voor Kinesiologie te verzoek de persoonsgegevens die u zelf aan Marjolein, praktijk voor Kinesiologie verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door dit via E-mail aan te vragen en telefonisch te bevestigen, waarna we hiertoe duidelijke afspraken zullen maken. Bij deze verzoeken zal ik u om identificatie vragen.
HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG
Marjolein, praktijk voor Kinesiologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via praktijkmarjolein@home.nl.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
KLACHTEN
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Marjolein, praktijk voor Kinesiologie, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.