Algemene voorwaarden Marjolein, praktijk voor Kinesiologie

 1. Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelingsovereenkomst tot stand.2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt;
  b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
  competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

  4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan 1 jaar na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

  5. Cliënt gaat akkoord met de geldende tarieven zoals vermeld op de website www.marjoleindewit.nl . De cliënt rekent contant af of met pin.

  6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld,(voor afspraken op maandag geldt voor vrijdag 18.00 uur) anders kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

  7. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

  8. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

  9. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Verenging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt/patiënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

  10. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

  11. Therapeute Marjolein de Wit niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

  12. De cliënt heeft het privacyreglement van Marjolein, praktijk voor Kinesiologie gelezen welke vermeld staat op de website www.marjoleindewit.nl cliënt stemt in met dit privacyreglement.

  13. Marjolein, praktijk voor Kinesiologie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de trap, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

  14. De natuurgeneeskundige therapeut verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze is bij Marjolein, praktijk voor Kinesiologie afgesloten bij Balens Ltd. verzekeringen.

  15. De natuurgeneeskundige therapeut heeft een inspanningsverplichting aan cliënt, geen resultaatverplichting.
  De informatie op de website is geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen. Raadpleeg in geval van gezondheidsproblemen altijd eerst een arts.